Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Aktuella arbeten

PLANERADE ARBETEN
VA - med start måndag den 21/3 kommer SOREX att starta sina grävningar på/i Frönäsvägen. I den första etappen kommer ett körfält att stängas av ungefär 150 meter vid Edsala gård. Trafiken kommer att regleras med trafikljus. Se bifogad plan här. Arbetet beräkna pågå i ca 4 veckor beroende på markförhållanden. Kör försiktigt förbi platsen och akta de arbetare som är närmast vägen!


Fram till dess att SEVAB är klara med VA-utbyggnaden kommer endast akuta reparationer att utföras. Vi inspekterar vägen i princip dagligen efter eventuella problem som behöver åtgärdas men om ni upptäcker något ni anser behöver fixas till så meddela gärna styrelsen här.

VÄGSYN
Vägsyn utförs normalt 1-2 gånger per år men alltid på våren efter tjällossning. Syftet med vägsyn är att se vilka reparationer som behöver göras och omfattningen av dessa, framförallt efter vintern. Nästa vägsyn kommer att ske våren 2022. En extra vägsyn kommer även att ske tillsammans med SEVAB innan grävningarna i vägen påbörjas.

ARBETE MED LÅNGSIKTIG PLAN
En långsiktig plan över behovet av vägunderhåll och skötsel, så att vi få ett bättre underlag för kommande års budgetar, är nu framtagen. Finns att titta på här.

VINTERVÄGSAVTAL
Vår vägentreprenör Roger Sjöö med hans företag Kalkuddens Gräv o Markplanering är den som sköter våra vägar, sommar som vinter.  De villkor som gäller för vintervägsarbetet följer här i korthet:

ÅRLIGEN UNDER PERIODEN 15/10 TILL 15/4.
Vinterunderhåll med plogning, sandning och saltning på alla tre samfälligheters vägnät.
Prioritering; Frönäsvägen, infarterna från Frönäsvägen till ovanstående områden och backarna inom dessa områden.
På plana vägytor ska plogning ske senast vid 8 cm snödjup, undantaget Frönäsvägen som ska prioriteras.
Svåra förhållanden, som t.ex. is och slask i backarna skall åtgärdas oavsett snödjup.
Entreprenören har rätten att bedöma när ”Svåra förhållanden” gäller.