Vägsamfälligheten Edsala-Kalkudden
Aktuella arbeten

Så var det dags för slåtter igen.

Runt den 7 september kommer vår lie-entreprenör och slår vägkors och vass
samt kontrollerar att inga träd lutar sig längre ner än 4,5 meter över vägen.

Den 17 september kommer Slaghacken och tar ner innerkanterna på dikena. Sen är det klart för höst och vinter så sikten åt sidorna blir bra nu när mörkret kommer tidigare.

Kör försiktigt och visa hänsyn!

BYTE TRUMMA UNDER BUSSENS VÄNDPLAN

Uppdatering 230824

Lördag 9/9 och söndag 10/9 kommer trumman under bussens vändplats i korsningen Frönäsvägen - Bergsvägen att bytas. Arbetet görs i etapper varför uppfarten till Bergsvägen kommer att vara farbar hela helgen. Kör försiktigt, visa hänsyn och ha koll på skyltning.

Inventering av trummor och diken ingår som en del av Vägsamfällighetens arbete vilket ju nu har aktualiserats med stormen "Hans". Trumman under bussens vändplats från ravinen/Bergsvägen ut till diket vid Frönäsvägen har vid inspektion visat sig vara i mycket dåligt skick och måste bytas. Arbetet kommer att startas så snart som möjligt, ytterligare information kommer senare. Se bilder och film nedan på trummans skick. Klicka på bilderna för större storlek.

 

 

 

Film från inspektion av trumman

SOREX

VA-arbetet

Aktuell information om VA-arbetet hittar du på SEVAB´s hemsida, https://www.sevab.com/privat/vatten-avlopp/pagaende-och-planerade-utbyggnader/edsala-kalkudden/

Fram till dess att SEVAB är klara med VA-utbyggnaden kommer endast akuta reparationer att utföras. Vi inspekterar vägen i princip dagligen efter eventuella problem som behöver åtgärdas men om ni upptäcker något ni anser behöver fixas till så meddela gärna styrelsen här.

Styrelsen 2018

VÄGSYN

Vägsyn utförs normalt 1-2 gånger per år men alltid på våren efter tjällossning. Syftet med vägsyn är att se vilka reparationer som behöver göras och omfattningen av dessa, framförallt efter vintern. Nästa vägsyn kommer att ske våren 2022. En extra vägsyn kommer även att ske tillsammans med SEVAB innan grävningarna i vägen påbörjas.

 

VINTERVÄGSAVTAL

Ett nytt vintervägsavtal har under våren 2023 tecknats med Jonbark AB. De villkor som gäller för vintervägsarbetet följer här i korthet:

ÅRLIGEN UNDER PERIODEN 15/10 TILL 15/4.
Vinterunderhåll med plogning, sandning och saltning på alla tre samfälligheters vägnät.
Prioritering; Frönäsvägen, infarterna från Frönäsvägen till ovanstående områden och backarna inom dessa områden.
På plana vägytor ska plogning ske senast vid 8 cm snödjup, undantaget Frönäsvägen som ska prioriteras.
Svåra förhållanden, som t.ex. is och slask i backarna skall åtgärdas oavsett snödjup.
Entreprenören har rätten att bedöma när ”Svåra förhållanden” gäller.

Skötsel av vår väg sommartid utförs som tidigare av Roger Sjöö.

ARBETE MED LÅNGSIKTIG PLAN

En långsiktig plan över behovet av vägunderhåll och skötsel, så att vi få ett bättre underlag för kommande års budgetar, är nu framtagen. Finns att titta på här.